DIFFER
DIFFER NEWS

The nurturing ground of the DIFFER facilities: 'This is the place where science and craftsmanship come together'

Published on April 12, 2024

At DIFFER, we have unique facilities for energy and materials research. Designing and making them is in the hands of an experienced team of researchers, mechanical engineers and technicians. A challenging process where collaboration is the key to success. Time to find out more about the place where (part of) the DIFFER facilities arise.

** Dutch version below **

When you walk into DIFFER's mechanical workshop, you immediately feel it; atmosphere, dynamism and energy. Not only because the music is always on, but also because of the impressive machinery and happy faces. Milling, welding, CNC turning, soldering; it all happens there. It is the workplace of Leon Römers, precision instrument maker and coordinator, employed by DIFFER (and formerly FOM Rijnhuizen) for already 25 years. Two of his colleagues are Anton van den Bogaard and Hans Vullers, both construction engineer.

Image
Hans Vullers, Leon Römers en Anton van den Bogaard
Hans Vullers, Leon Römers and Anton van den Bogaard at the DIFFER workplace © DIFFER

What is your role at DIFFER?
Römers: "As a team, drawing room and workshop, we work with the researchers to translate a scientific question to a concrete goal, such as components for a machine. For example, if a scientist wants to do a measurement at 1800 degrees Celsius, we think about the things that are needed and how we can make it happen." Vullers adds: "Often colleagues come in with a rough sketch and a research idea. Before the workshop can start working on it, we create a visual design, a model and a corresponding set of working drawings in the drawing room using a 3D CAD package."

Multiple facilities exist only at DIFFER, making them unique. What does that mean for your team?
Van den Bogaard: "It’s true that we work with a lot of unique products. We are fond of figuring things out and trying new things. It is usually the first time something is used. Everything we make is for use 'in-house'. It stays within DIFFER, so you can always find it somewhere in the building." Vullers: "It is anything but production work, what we do at DIFFER. Everything is focused on scientific research. Sometimes something is made once and that's it. You either love that or you don't.”

At DIFFER, it often involves materials under extreme conditions. How does that affect your work?
Römers: "We used to work a lot with stainless steel. Nowadays, we also work with more 'exotic' types of steel, such as Inconel, but also with more heat resistant materials. Take, for example tungsten and TZM (an alloy of Titanium, Zirconium and Molybdenum). We knew those materials already, but working with them is different anyway." Van den Bogaard agrees: "Indeed, the design doesn't always change, but the material does. Take chemical resistance, for instance. That's really something new for us, we didn't have to take that into account as much before."

Video file

Do you have special machines to work with these 'exotic' materials?
Römers: "Since the relocation of DIFFER in 2015, we have two new milling machines. In this process, the cooling runs through the spindle, and thus through the tool (e.g. a drill). This allows us to make deeper holes in materials that are more difficult to edit." This offers many more possibilities, says Van den Bogaard: "Our machines can mill five axes simultaneously and thus create a complex contour. This gives us more freedom to come up with solutions for the products demanded by researchers."

More complex technology, more complex research?
Römers: "It's an interplay. If we can make higher quality products, that opens up more opportunities for scientific research. We have always tried to be allround and we can all do everything, but we also have our preferences. For instance, one colleague is an expert in joining techniques, another one in welding. We are a team of soloists, and we stand strong together. That amazes me the most." Van den Bogaard recognises this as a constructor: "One knows everything about DICE, another one about Magnum-PSI and yet another one knows all the details of Solar Fuels. You can use your own qualities at DIFFER."

In which techniques does DIFFER excel?
Van den Bogaard: "Vacuum soldering at very high temperatures is one of our showpieces. No one sees what you do when you make solder joints at high temperatures - around 1000 degrees Celsius. We do this because the research environment requires strong connections of special materials, such as ceramic materials to metal. There are very few companies in the Netherlands that are able to do this."

Why do you like working at DIFFER?
Vullers: "Working together at DIFFER is truly working together. By working at DIFFER, you take scientific research a step further and you indirectly contribute to the energy transition. I like to focus on sustainability in my work, to contribute to a higher goal. That feels good." Römers: "After so many years, I still find it impressive that you can achieve something like this with a small group of people. Take Magnum-PSI, we did achieve something amazing. That impresses me again and again." Van den Bogaard: "The work also remains incredibly challenging, with different assignments and different people every day. Time goes by fast, before you know it you've been working there for 37 years, like me. Haha!"

The Mechanical Technology department has a total of four precision instrument makers and three construction engineers. The team would like to welcome a new precision instrument maker. You can read more about it in this vacancy.


Een kijkje in de kraamkamer van de DIFFER faciliteiten: ‘Hier komen wetenschap en vakmanschap samen’

Bij DIFFER beschikken we over unieke faciliteiten voor energie- en materialenonderzoek. Het ontwerpen en maken daarvan is in handen van een ervaren team onderzoekers, constructeurs en technici. Een uitdagend proces waarbij samenwerking de sleutel is tot succes. Tijd om meer te weten te komen over de plek waar (een deel van) de DIFFER-faciliteiten het licht zien.

Als je de mechanische werkplaats van DIFFER binnenloopt voel je het meteen; sfeer, dynamiek en energie. Niet alleen omdat de muziek er altijd aanstaat, maar ook vanwege de indrukwekkende machinerie en vrolijke gezichten. Frezen, lassen, draaien, solderen; het gebeurt er allemaal. Het is de werkplek van Leon Römers, fijnmechanisch instrumentenmaker en coördinator, onlangs 25 jaar in dienst bij DIFFER (en voorheen FOM Rijnhuizen). Hij werkt onder andere samen met Anton van den Bogaard en Hans Vullers, beiden tekenaar-constructeur.

Vertel eens, wat is jullie rol bij DIFFER?
Römers: “Wij maken als team, tekenkamer én werkplaats, samen met de onderzoekers de vertaalslag van een wetenschappelijke vraag naar een concreet doel, zoals onderdelen voor een machine. Als een wetenschapper bijvoorbeeld een meting wil doen bij 1800 graden Celsius, dan zetten wij onze kennis in om te kijken wat daarvoor nodig is en hoe we dat kunnen realiseren.” Vullers vult aan: “Vaak komen collega’s binnen met een ruwe schets en een onderzoeksidee. Voordat de werkplaats met de vraag aan de slag kan, maken we op de tekenkamer met behulp van een 3D CAD pakket een visueel ontwerp, een model en een bijbehorend pakket werktekeningen.”

Meerdere faciliteiten bestaan alleen bij DIFFER en zijn daarmee uniek. Wat betekent dat voor jullie werk?
Van den Bogaard: “Het gaat vrijwel altijd om unieke producten. Wij houden ervan om dingen uit te zoeken en uit te proberen. Meestal is het de eerste keer dat iets gebruikt wordt. Alles wat wij maken, is voor gebruik ‘in huis’. Het blijft bij DIFFER, dus je kunt het altijd weer terugvinden.” Vullers: “Het is allesbehalve productiewerk, wat we bij DIFFER doen. Alles is gericht op het wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt iets één keer gemaakt en dat is het dan. Daar moet je van houden.”

Bij DIFFER draait veel om materialen onder extreme omstandigheden. Wat merken jullie daarvan?
Römers: “Voorheen werkten we veel met roestvrijstaal. Tegenwoordig werken we ook met meer ‘exotische’ staalsoorten, zoals Inconel, maar ook met meer hittebestendige materialen. Denk dan aan wolfraam en TZM (een legering van Titanium, Zirkonium en Molybdeen). Die materialen kenden we wel, maar ermee werken is toch een ander verhaal.” Daar is Van den Bogaard het mee eens: “Inderdaad, het ontwerp verandert niet altijd, maar het materiaal wel. Neem bijvoorbeeld chemische resistentie. Dat is voor ons echt iets nieuws, daar hoefden we vroeger minder rekening mee te houden.”

Beschikken jullie dan ook over bijzondere machines om met die ‘exotische’ materialen te werken?
Römers: “Vanaf de verhuizing in 2015 hebben we twee nieuwe freesmachines. Daarbij loopt de koeling door de spil, dus door het gereedschap (bijvoorbeeld een boor) heen. Daardoor kunnen we diepere gaten maken in materiaal dat lastiger te bewerken is.” Dat biedt veel meer mogelijkheden, vertelt Van den Bogaard: “Onze machines kunnen vijf assen simultaan frezen en dus een complex contour maken. Hierdoor hebben we meer vrijheden voor het bedenken van oplossingen voor de producten die gevraagd worden door de onderzoekers.”

Complexere techniek, complexer onderzoek?
Römers: “Het is een wisselwerking. Als wij hoogwaardiger producten kunnen maken, biedt dat meer mogelijkheden voor het wetenschappelijk onderzoek. We hebben altijd geprobeerd allround te zijn en we kunnen allemaal alles, maar we hebben ook onze voorkeuren. Zo is de ene collega expert in verbindingstechnieken, de ander in laswerk. Wij zijn een team van solisten, maar samen sterk. Dat blijft mij het meest verbazen.” Van den Bogaard herkent dit: “Dit geldt ook voor ons als constructeur: de één weet alles van DICE, de ander van Magnum-PSI en weer een ander kent alle details van Solar Fuels. Je kunt bij DIFFER de juiste kwaliteit in jezelf aanboren.”

Kunnen jullie een voorbeeld geven van een techniek waar DIFFER in uitblinkt?
Van den Bogaard: “Het vacuüm solderen onder zeer hoge temperaturen is toch wel een van onze paradepaardjes. Geen mens ziet wat je doet als je onder hoge temperatuur -rond de 1000 graden- soldeerverbindingen maakt. We doen dit, omdat de onderzoeksomgeving vraagt om een sterke verbinding van bijzondere materialen, zoals keramische materialen aan metaal. Er zijn in Nederland maar weinig bedrijven die dit kunnen.”

Waarom werken jullie graag bij DIFFER?
Vullers: “Samenwerken bij DIFFER is ook écht samen. Door bij DIFFER te werken, breng je het wetenschappelijk onderzoek een stap verder en draag je indirect bij aan de energietransitie. Ik wil graag focussen op duurzaamheid in mijn werk, bijdragen aan een hoger doel. Dat voelt goed.” Römers: “Ik vind het na zo veel jaren nog steeds indrukwekkend dat je met een kleine groep mensen zoiets neer kunt zetten. Neem Magnum-PSI, we hebben wel iets moois neergezet hè. Het maakt indruk, iedere keer weer.” Van den Bogaard: “Het werk blijft ook ontzettend uitdagend, met iedere dag andere opdrachten en andere mensen. De tijd gaat snel, voordat je het weet werk je er net als ik 37 jaar, haha.”

De afdeling Mechanische technologie telt in totaal 4 fijnmechanisch instrumentmakers en 3 tekenaar-constructeurs. Het team verwelkomt graag een nieuwe fijnmechanisch instrumentmaker. Je leest er meer over in deze vacature.
 

Go to the News page.