DIFFER
DIFFER NEWS

Brabantse unieke testfaciliteit naar resistente materialen voor kernreactor officieel van start

Published on October 13, 2023

Wetenschappers van DIFFER brengen kernenergie via inherent veilige thoriumreactoren een stap dichterbij. Met DICE (het DIFFER Irradiation-Corrosion Experiment) gaan zij materialen ontwikkelen die bestand zijn tegen de combinatie van warmte, zout en straling. Op 25 oktober neemt DIFFER de faciliteit officieel in gebruik. 

* English follows Dutch

In het voorjaar van 2022 maakte Provincie Noord-Brabant bekend als onderdeel van de Innovatiecoalitie Nucleair ook te investeren in de ontwikkeling van technologie voor een thoriumreactor, ook wel gesmolten-zout-reactor genoemd. Het grote voordeel van dit type kernsplijtingsreactoren is dat ze geen meltdown kunnen hebben. Ze stoppen gewoon als er iets mis is. Bovendien komt er minder sterk radioactief afval vrij.

Image
DICE (DIFFER Irradiation-Corrosion Experiment)

Uniek in Europa
De uitdaging bij gesmolten-zout-reactoren is de wand. Die moet bestand zijn tegen warmte, straling en corrosie door zout. DIFFER heeft nu bij de bestaande Ion Beam Facility achter de ionenbundel een reservoir gemaakt met warm, gesmolten zout. Dat zout stroomt langs de te onderzoeken constructiematerialen.

“Na een tijdje kunnen we dan kijken hoe het materiaal gereageerd heeft op de combinatie van straling uit de ionenbundel en het stromende zout”, legt DIFFER-onderzoeker en projectleider Beata Tyburska-Pueschel uit. Ze vervolgt: “Met DICE hebben we de eerste faciliteit in Europa waarmee we tegelijkertijd kunnen kijken hoe veelbelovend materiaal reageert op corrosie door zout en op bestraling.”

Test doorstaan
Materialen die het beste de combinatie van zout en ionenstraling doorstaan, kunnen voor verder onderzoek naar bijvoorbeeld de reactor in Petten. Daar kunnen ze worden blootgesteld aan de neutronen die vrijkomen bij kernreacties. Is het meest geschikte materiaal eenmaal gevonden, dan denkt de Nederlandse start-up Thorizon al over tien jaar een gesmolten-zout-reactor te kunnen leveren.

DICE is ontwikkeld in een samenwerking tussen DIFFER en het Duitse bedrijf Aachen Ion Beam. De Nederlandse start-up Thorizon is de eerste gebruiker van DICE. Het DICE-project wordt gefinancierd door Provincie Noord-Brabant en door Horizon-Euratom-2021-NRT-01. 

Mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom bij de opening op woensdag 25 oktober. Meer informatie over dit (besloten) event vind je hier


Unique test facility into resistant materials for nuclear reactor officially launched

Scientists at DIFFER are bringing nuclear power via inherently safe thorium reactors one step closer. With DICE (the DIFFER Irradiation-Corrosion Experiment), they will develop materials resistant to the combination of heat, salt and radiation. On 25 October, DIFFER will officially inaugurate the facility. 

In spring 2022 Province of Noord-Brabant announced, as part of the Nuclear Innovation Coalition, to also invest in the development of technology for a thorium reactor, also known as a molten-salt reactor. The big advantage of this type of nuclear fission reactors is that they cannot have a meltdown. They just stop when something is wrong. Moreover, less strong radioactive waste is released.

Unique in Europe

The challenge in molten-salt reactors is the wall. It has to be resistant to heat, radiation and corrosion by salt. At the existing Ion Beam Facility, DIFFER has now created a reservoir with hot molten salt behind the ion beam. That salt flows past the structural materials to be examined.

"After a while, we can see how the material has reacted to the combination of radiation from the ion beam and the flowing salt", explains DIFFER researcher and project leader Beata Tyburska-Pueschel. She continues: "With DICE, we have the first facility in Europe that allows us to simultaneously look at how promising materials react to corrosion by salt and to irradiation."

Passing the test

Materials that best pass the combination of salt and ion radiation can be sent for further research to, for example, the reactor in Petten. There, they can be exposed to the neutrons released in nuclear reactions. Once the most suitable material is found, Dutch start-up Thorizon believes it will be able to deliver a molten-salt reactor as early as 10 years from now.

DICE was developed in a collaboration between DIFFER and the German company Aachen Ion Beam. Dutch start-up Thorizon is the first user of DICE. The DICE project is funded by the Province of Noord-Brabant and by Horizon-Euratom-2021-NRT-01. 

Media representatives are welcome to attend the opening on Wednesday 25 October. More information about this (private) event can be found here.

Foto: DIFFER/Bart van Overbeeke 

Go to the News page.